1 Naposledy upravil: Káčko (2013-07-14 22:00:26)

Téma: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

SOE.CZ: Pravidla serveru Jailbreak

pravidla jsou platná od 12. 1. 2013

Než začnete číst:


I. Pravidla pro všechny

a) Obecná pravidla

 1. Hráč vstupem na server souhlasí jak s těmito pravidly, tak s obecnými pravidly portálu SOE.cz. Pokud jsou tato pravidla v rozporu s obecnými, platí popis situace z těchto pravidel.

 2. Uvedené pojmy jsou definovány v poslední části pravidel.

 3. Na hru dohlížejí admini znalí těchto pravidel, kteří mají také právo trestat přestupky těchto pravidel podle jejich závažnosti. Rozhodnutí admina ve věcech, které nejsou upřesněné v pravidlech, je finální.

 4. Spolupráce CT s T probíhá pouze tehdy, pokud je na výslovný rozkaz simona.

 5. Při posledním přání musí mít oba duelanti stejné podmínky pro boj. Je tedy zakázáno být na vyvýšených pozicích, brát gravitaci nebo se jinak zvýhodnit oproti protivníkovi.

b) Pravidla pro módy

 1. Při módu je zakázána existence v celách a šachtách.

 2. Při módu jsou hráči povinni plnit cíl kola, který jim mód udělí (viz sekce Módy - vymezení cíle kola).

 3. Při módu je zakázána interakce s částmi mapy, které poskytují vozidla, gravitaci nebo jiné výrazné zvýhodnění.
II. Pravidla pro CT (dozorce)

a) Obecná pravidla

 1. Každý hráč, který se připojí do týmu dozorců, je povinen mít fungující a kvalitní mikrofon (funkčnost a kvalitu posuzuje admin!)

 2. Povinností dozorců je vzít si simona.

 3. Dozorce nesmí zabít vězně, pokud nenastane jedna z následujících situací:

  1. Vězeň fyzicky napadne dozorce.

  2. Vězeň sebere jakoukoli zbraň.

  3. Vězeň neuposlechne přímý rozkaz simona.

  4. Vězeň bez povolení vstoupí do CT zóny, či spustí CT tlačítko.

  5. Vězeň přistoupí k dozorci na takovou vzdálenost, ze které je již schopen daného dozorce fyzicky napadnout.

  6. Vězeň hodí granát.

  7. Vězeň prohraje hru.

  8. Vězeň se pokusí splnit nesplnitelný příkaz.

  9. NOVÉ! Vězeň bez dovolení jakkoli zabije jiného vězně.

 4. Pokud se dozorci nenacházejí v tíživé situaci nutící ke komunikaci, do mikrofonu mluví pouze simon.

 5. Pokud zemře simon, všechny jeho příkazy se ruší a vězni si mohou dělat co chtějí, dokud si simona nevezme jiný dozorce.

 6. Ostatní dozorci poslouchají simona na slovo.

b) Pravidla pro příkazy

 1. Příkazy může dávat pouze simon.

 2. Příkazy musí být srozumitelné pro ostatní, pokud většina vězňů nerozumí, CT bude přesunut k vězňům.

 3. Je zakázáno dávat nekonkrétní příkazy (= příkazy, které mají několik smyslů)

 4. Nesplnitelné příkazy jsou vězni povinní ignorovat, při pokusu o splnění je možné je zabít.

 5. Pokud si příkazy vzájemně odporují, platí vždy ten poslední.

 6. Příkaz začíná platit až po jeho plném dopovězení.

 7. Je možné zrekapitulovat své příkazy frází “Všechny mé předchozí příkazy platí.” Tato fráze je použitelná například po hře.

 8. Simon nesmí zakázat nakupování předmětů ve vězeňském shopu a psaní do chatu.

 9. Simon nesmí dávat sebevražedné příkazy.

 10. Pokud simon chce, aby vězni neběželi, ale walkovali, musí ve svém příkazu uvést slovo walk. "Půjdete" neznamená  chůzi walkem, ale běh!

c) Pravidla týkající se jednání dozorců

 1. Simon musí začít udávat rozkazy maximálně 30 sekund po převzetí simona.

 2. Simon je šéfem dozorců a ti ho musí poslouchat.

 3. Dozorci nesmí bezdůvodně házet jakékoli granáty směrem k vězňům.

 4. Jak simon, tak ostatní dozorci, nesmí spamovat do mikrofonu, střílet, nebo jinak rušit simonův výklad příkazů.

 5. Poslední přání vězně musí být respektováno.

 6. Pokud simon neuvede jinak, CT tlačítka spouští pouze simon.

 7. AFK hráče je možné zabít až po prvním nesplněném příkazu.

 8. Dozorce nesmí hodit zbraň vězni, pokud to nedovolí simon.

 9. Je zakázáno jakkoli nadržovat jednomu nebo více vězňům.

 10. Dozorce musí dát možnost vzít si simona i dalším dozorcům.

 11. Je zakázaná manipulace se schovanými zbraněmi na mapě. (pokud již s nimi nemanipulovali vězni)

 12. Pokud vězeň sebere zbraň bez vlastního přičinění, musí mu simon dát prostor na drop.

 13. Je zakázáno přehazovat zbraně ve zbrojce.

 14. Při duelu musí mít vězeň šanci zabít dozorce a ostatní dozorci se nesmí duelantům plést v cestě nebo blokovat.

 15. Při posledním přání nesmí vězeň ani dozorce brát jinou zbraň, než která je předmětem duelu.

 16. Pokud je vězeň poslední, všechny předchozí příkazy týkající se pohybu se ruší. V praxi to znamená, že pro vězně platí všechny předchozí příkazy, ale mají svobodu pohybu. Pokud příkaz poruší, CT mají právo je zabít. Pokud je zabít nestihnou, jedná se o chybu CT.

d) Pravidla pro hry

 1. Simon by neměl s vězni hrát stále stejné hry. Kreativitu her posuzuje admin.

 2. Při poslední reakci umírá vězeň, který jako poslední vykoná příkaz, nebo ho nevykoná vůbec.

 3. Při první reakci umírá vězeň, který příkaz vykoná jako první.

 4. Při první reakci s výhodou dostane první vězeň, který vykoná příkaz nějakou výhodu (např. možnost popravy jiného vězně, napsání pořadí při atrakci apod.)

 5. Jakákoli reakce na rtv a jiné příkazy ovlivňující chod hry, je brána jako nesmyslný příkaz. Vězeň ale nemůže být zabit, pokud tento příkaz přesto napíše.

 6. Hra na simona musí být započata samostatnou větou “Zahrajeme si (na) simona.” a ukončena samostatnou větou “Simon ukončuje simona.”

 7. Při hře na simona automaticky platí všechny předchozí příkazy.

 8. CT může při hře simona slovo “simon” nahradit slovem jiným, a pokud ho nepřejmenuje zpět, slovo “simon” ztrácí svůj původní smysl a je plně nahrazeno novým výrazem. I ukončení této hry musí místo slova “simon” obsahovat nový název.

 9. Činnost, na kterou má být reagováno, musí být vyslovena jasně a jednosmyslně.

 10. Simon si může hráče libovolně třídit do týmů a tým, který prohraje, zabít.

e) Dozorci a volný den

 1. Vězeň s volným dnem je standardně označen zelenou barvou. Je to vězeň, který nemusí poslouchat simonovy rozkazy, ale stále podléhá pravidlům a záminkám k zabití.

 2. Simon je povinen pustit hráče s VD maximálně 30 vteřin po začátku kola. Pokud tak neučiní, VD je povinen prodloužit o čas, o který se zpozdil, popř. nahradit ušlé VD další kolo.

 3. VD nesmí být nijak omezováno ve svém pohybu po celé věznici. Jediná možná výjimka je lokální varování.

 4. Volný den může hráč získat buď jako odměnu za PP, nebo jako odškodnění za předešlý freekill. Pokud proběhnout více než dva freekilly, je dozorce povinen udělit HVD.

 5. Pokud byl hráči udělen VD omylem (manuálním překlikem v simon menu), je možné VD ignorovat.

 6. Pokud kromě VD zbývá už jen jediný hráč, VD přestává platit a vězeň okamžitě začíná podléhat příkazům simona.

 7. VD je možné udělit tzv. lokální varování: Pokud se VD plete simonovi dozorci a zabraňuje tak ostatním vězňům ve hře, může ho simon vykázat z určitého prostoru. Pokud hráč simonovi nevyhoví, jeho VD přestává platit.
III. Pravidla pro T (vězně)

a) Obecná pravidla

 1. Napadení jiného vězně bez příkazu simona je zakázáno.

 2. Napadení jiného vězně střelnou zbraní nebo granátem při boxu je zakázáno.

 3. Bonzování na jiné hráče je zakázáno, pokud neprobíhá pod pohrůžkou smrti.

 4. Mrtví hráči mají zakázáno prozrazovat polohu ostatních a jinak zasahovat do hry.

 5. Pokud jste posledním vězněm, dostanete tzv. poslední přání, z menu PP si musíte vybrat do deseti sekund, poté budete zabiti. V případě nefunkčnosti PP dozorce zabíjí vězně a další kolo je PP nahrazeno volným dnem pro daného vězně.

 6. NOVÉ! Při režimu boxování Box nebo Teamkill hráči mohou, ale nemusí, útočit na své spoluhráče, pokud simon neupřesní jinak.

 7. Následující jednání dává právo simonovi vězně zabít:

  1. Vězeň fyzicky napadne dozorce.

  2. Vězeň sebere jakoukoli zbraň.

  3. Vězeň neuposlechne přímý rozkaz simona.

  4. Vězeň bez povolení vstoupí do CT zóny, či spustí CT tlačítko.

  5. Vězeň přistoupí k dozorci na takovou vzdálenost, ze které je již schopen daného dozorce fyzicky napadnout.

  6. Vězeň hodí jakýkoli granát.

  7. Vězeň prohraje hru.

  8. Vězeň se pokusí splnit nesplnitelný příkaz.

  9. Vězeň bez dovolení jakkoli zabije jiného vězně.

 8. Pokud je vězeň oslepen granátem, má právo na 3 vteřiny přestat vykonávat pohyb, pokud jde o příkaz, ke kterému vězeň potřebuje obraz. Pokud v následku oslepení vězeň zemře při atrakci pokud stojí na místě, má právo na náhradu ve výši 20 bodů.

b) Volný den

 1. Vězeň s volným dnem je standardně označen zelenou barvou. Je to vězeň, který nemusí poslouchat simonovy rozkazy, ale stále podléhá pravidlům a záminkám k zabití.

 2. Simon je povinen pustit hráče s VD maximálně 30 vteřin po začátku kola. Pokud tak neučiní, VD je povinen prodloužit o čas, o který se zpozdil, popř. nahradit ušlé VD další kolo.

 3. VD je možné udělit tzv. lokální varování: Pokud se VD plete simonovi dozorci a zabraňuje tak ostatním vězňům ve hře, může ho simon vykázat z určitého prostoru. Pokud hráč simonovi nevyhoví, jeho VD přestává platit.

 4. Hráč s VD nesmí být nijak omezován ve svém pohybu po věznici. Jediná možná výjimka je lokální varování.

 5. Volný den může hráč získat buď jako odměnu za PP, nebo jako odškodnění za předešlý freekill. Pokud proběhnout více než dva freekilly, je dozorce povinen udělit HVD.

 6. Pokud byl hráči udělen VD omylem (manuálním překlikem v simon menu), je možné VD ignorovat.

 7. Pokud kromě VD zbývá už jen jediný hráč, VD přestává platit a vězeň okamžitě začíná podléhat příkazům simona.

 8. O VD je možné požádat pomocí příkazu /vd. Zneužití tohoto příkazu se trestá jako sabotáž hry.

 9. Falešné přihlášení o VD bude trestáno jako sabotáž hry.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up +3 Thumbs down

2

Re: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

O čem je Jailbreak

Jailbreak je mód, při kterém jsou jako obvykle hráči rozděleni do dvou družstev. Postavení obou družstev je ale trochu nezvyklé - CT se stávájí dozorci ve vězení, kde jsou T vězni. Pro tyto účely jsou vytvořeny speciální mapy, které oplývají spoustou atrakcí, jako je wipeout, kreedz, ruská ruleta, či prostor pro talentovou soutěž.
Hra probíhá tak, že jeden z dozorců se na začátku kola stane simonem, tedy jakýmsi šéfem celé věznice, a dává vězňům příkazy, které jsou vězni pod pohrůžkou smrti nuceni plnit. Po nesplnění přímého příkazu je vězeň popraven, přičemž simon koření hru o různé hry, nebo využívá atrakcí na mapě. Poslední vězeň, který přežije, má tzv. poslední přání, a může si vybrat z různých duelů s dozorci, či libovolného dne na další kolo.
Vězni ale samozřejmě nemají za úkol CT poslouchat. Jejich skutečným úkolem je ovládnout věznici, ve které jsou uvězněni, a to jakýmikoli metodami. Samozřejmě ale tak, aby je simon či jiný dozorce nestihl, či nedokázal popravit.

Kromě těchto skutečností náš Jailbreak nabízí ještě velkou spoustu herních módů, například schovku, přestřelku, či hide and seek, kterými hra ztrácí velkou část stereotypu a není stále stejná.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

3 Naposledy upravil: Káčko (2013-01-07 18:36:24)

Re: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

Hry

Reakce
CT může, ale nemusí před počátkem samotné hry říct "Zahrajeme si reakce". Hra spočívá v tom, že se vězni postaví do řady a CT říká "poslední reakce -něco-" ten, kdo to -něco- udělá jako
poslední, prohrává a je zabit. Opačná situace nastává, když CT řekne "první reakce -něco-", pak
naopak, kdo se nechá první unést a danou věc udělá, prohrává a je potrestat.


Hra na Simona
Hra spočívá ve známém principu, na kterém je postaveno spoustu her ze základní školy. CT rozdává rozkazy, ale před platným rozkazem musí říct "simon říká...", pokud tak neučiní, je to chyták a má právo potrestat vězně, který příkaz vykoná.
Hra na simona musí být započata samostatnou větou “Zahrajeme si (na) simona.” a ukončena samostatnou větou “Simon ukončuje simona.”
Při hře na simona automaticky platí všechny předchozí příkazy.
CT může po začátku hry simona slovo “simon” nahradit slovem jiným, a pokud ho nepřejmenuje zpět, slovo “simon” ztrácí svůj původní smysl a je plně nahrazeno novým výrazem. I ukončení této hry musí místo slova “simon” obsahovat nový název.


Otázky
Není třeba popisovat, CT většinou započne hru větou "teď vám položím otázku", může se zeptat v podstatě na cokoli, na co je odpověď, první, kdo správně odpoví, vystoupí z řady a boxne do
člověka, kterého chce nechat potrestat. Pokud na otázku nikdo nezná odpověď, CT buď může
položit jinou, nebo hru úplně přerušit.


Spray
Vězni jsou buď rozděleni do skupin, nebo ponecháni jednotlivě. Za úkol mají umístit co nejvýše své spray logo. Vezni s nejníž umístěným spraylogem budou popraveni.


Box
CT zapne BOX mód a úkolem hráčů je prostě zabít zbývající vězně. Nesmí k tomu použít nic jiného, než pěsti, nebo nože z nabídky.


Semafor
Vězni se postaví do jedné řady (často ke zdi), CT říká do mikrofonu barvy. Červená znamená stát, žlutá walk, zelená běh. Kdo je poslední, prohrává.
Kdo vystartuje dřív, nebo nereaguje na červenou/ žlutou, je patřičně potrestán.


Talent
CT si shromáždí vězně na nějakém otevřeném prostoru a řekne jim, ať něco předvedou. T po
jednom předvádějí, co umí, může to být v podstatě cokoli - tanec, breakdance, zpěv. Záleží na vězňově kreativitě. Je čistě na CT, co uzná za dobré a co ne. Ten, kdo předvede horší výkon, prohrává.


Skoky
Jeden z vězňů se skrčí a ostatní ho přeskakují. Kdo nepřeskočí čistě, je potrestán. Pokud vězeň
naschvál vstane, může být potrestán a skok poškozeného se musí opakovat.


Soud
Simon zadá vězňům trestný čin, který “spáchali” a vězni mají za úkol se obhájit. Kdo se obhájí hůře, prohrává.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

4

Re: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

Módy - vymezení cíle kola

Přestřelka Classic a přestřelka 3D
Dozorci se rozprostřou po mapě a bojují zbraněmi z nabídky proti vězňům. V případě 3D přestřelky vidí hráči z pohledu přetí osoby.


Schovka
Vězni dostanou 15 sekund na schování se po mapě a k tomu se jim ukáže menu, ze kterého si mohou vybrat převlek (ten lze zrušit pomocí /ss a menu pro výběr znovu vyvolat pomocí /hs). CT se poté vydají vězně hledat a hledají, dokud nevyprší čas. Pokud dozorci nezvládnou vězně do konce limitu najít, umírají.


Nightcrawler [najtkrólr]
Dozorci se při tomto módu stávají neviditelnými a snaží se pouze nožem zabít vězně. Vězni dostanou AK47 nebo M4A1 a střílí kolem sebe. Mód končí ve chvíli, kdy zemře celý tým vězňů nebo dozorců.


Reversed Nightcrawler [riverst najtkrólr]
Mód probíhá stejně jako klasický Nightcrawler, jen s prohozenými rolemi: CT se zvýšeným HP se brání pomocí zbraní neviditelným vězňům.


Hide and Seek [hajdnsík]
Klasický hide and seek, založený na útěku bezbranných vězňů před nožem ozbrojenými dozorci. Hra končí vymřením celého týmu, či koncem časového limitu.


Jump Day [džamp dej]
Vězni i dozorci jsou vybaveni autobhopem, kterým mohou vyskákat i velmi vysoko nad zem. Skákající vězni utíkají před dozorci a nesmí se dotknout nohama země.


Knife Day [najf dej]
Hráči jsou vybaveni pouze nožem a snaží se zabít příslušníky druhého týmu. Aby ale nebyli vězni moc zvýhodněni, mají pouze 1 HP, zatímco dozorci mají plných 100 HP.


Pistols Day [pistols dej]
Hráči si z nabídky vyberou jednu z pistolí a snaží se zabít příslušníky druhého týmu.


Shark Day [šárk dej]
Hráči jsou vybaveni zbraněmi a dozorci navíc no-clipem, tedy schopností procházet zdmi a podlahou. Hra končí ve chvíli, kdy vymře jeden z týmů.
Pobývání příliš dlouhou dobu v textuře je považováno za zdržování.


Scout Day [skaut dej]
Hráči jsou vybaveni pouze scoutem a snaží se zabít příslušníky druhého týmu. Aby ale nebyli vězni moc zvýhodněni, mají CT zvýšené HP.


Shotgun Day [šotgan dej]
Hráči jsou vybaveni pouze M3 brokovnicí a snaží se zabít příslušníky druhého týmu. Aby ale nebyli vězni moc zvýhodněni, mají CT zvýšené HP.


Koulovačka
Při koulovačce po sobě CT a T navzájem házejí sněhové koule, mají jich nekonečně mnoho. Každá koule zraňuje za 100 HP, CT mají 300 HP.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

5

Re: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

Příkazy

Příkazy můžžete psát do chatu a team_chatu ve tvaru „/příkaz“ nebo do konzole ve tvaru „příkaz.

Nápověda

 • hry – otevře MOTD s informacemi o hrách na JB

 • mody – otevře MOTD s informacemi o módech na JB

 • napoveda, pomoc, help – otevře menu nápovědy.

 • pravidla, rules – otevře MOTD s pravidly

 • prikazy – otevře MOTD s příkazy na JB

Příkazy pro všechny hráče

 • pohlavi, sex – otevře menu volby pohlaví.

 • poslat – otevře menu posílání peněz.

Příkazy pro vězně

 • hs – otevře menu schovky.

 • lr, pp, duel – otevře menu posledniho přani.

 • obchod, shop – otevře menu obchodu.

 • smenarna – otevře menu směnárny.

 • ss – odebere model, za kterým je vězeň schovaný.

 • vd  požádá o VD (zprávu uvidí CT a admin)

Příkazy pro dozorce

 • nomic, mikrofon – přesune hráče k T, protožže nemá mikrofon.

 • simon – vezme simona (pokud hráč už simona má, otevře simon menu).

 • simonmenu, simonm, smenu, sm – otevře simon menu.

 • zbrane – otevře menu výběru zbraně.

Příkazy pro simona

 • box – spustí box.

 • stopbox – zakើe box.

 • reset  přemístí míč na původní pozici

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

6

Re: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

Definice uvedených pojmů
 1. Administrátor (zkr. admin) je autorita s rozšířenými právy na serveru, pověřená udržováním pořádku a dodržování pravidel na serveru. Má právo například trestat hráče za porušení těchto pravidel, vyřizovat stížnosti na serveru nebo fóru, vyhlašovat mimořádné turnaje a odměňovat jejich vítěze, nebo urychlit volbu nové mapy. Dále má admin právo rozhodovat o sporech, jejichž řešení není uvedeno v pravidlech, jejich slovo je v takovém případě finální.

 2. Jailhunter je hráč s rozšířenými právy, který je pověřen pomocí adminům v udržování pořádku a dodržováním pravidel na serveru. Je vybaven právem omezit přístup do týmu dozorců do konce mapy. Do té doby musí uvědomit kompetentní autoritu a ta poté případ vyřizuje jako klasickou stížnost. Svědectví jailhuntera v řešených případech je bráno jako důkaz.

 3. Freeday neboli volný den, (zkr. FD nebo VD) je zvláštní režim hry, při kterém vězeň, který volný den dostane, nemusí poslouchat rozkazy dozorců. Stále pro něj však platí pravidla serveru a záminky pro zabití. Volný den je možné udělit, pokud vězeň předešlé kolo dostal FK.

 4. Hromadný volný den (HVD) je režim hry, kdy žádný z vězňů nemusí poslouchat rozkazy CT. Stále pro ně však platí pravidla serveru a záminky pro zabití. HVD je nutné udělit, pokud předešlé kolo proběhl multifreekill (tedy pokud byli zabiti více než tři hráči bez důvodu). HVD nesmí být udělováno příliš často.

 5. Freekill (zkr. FK) je situace, při které dozorce zabije vězně bez důvodu. CT je povinen udělit hráči, který freekill dostal, volný den. Pokud proběhnou více než dva freekilly, mluvíme o multifreekillu.

 6. Multi Freekill (zkr. MFK) je situace, při které jsou bezdůvodně zabiti alespoň tři hráči. Po této situaci je CT povinen udělit další kolo volný den všem hráčům (tzv. HVD).

 7. Simon (čteno sajmon) je dočasný šéf dozorců, který je jako jediný dozorce oprávněný udělovat rozkazy, a to jak vězňům, tak dozorcům. Za simona je dozorce považován, dokud je to uvedeno v horní části obrazovky (pokud není adminem stanoveno jinak).

 8. CT zóna je taková část mapy, do které jsou oprávněni vstupovat pouze dozorci. Pokud jste v CT zóně, na monitoru se vám objeví nápis Nacházíte se v CT zóně a v levé části obrazovky se objeví modrá lebka. Pokud jakýkoli vězeň do CT zóny vstoupí, dozorce má právo na jeho zabití.

 9. CT tlačítko je jakýkoli button obsluhující nějakou část mapy. Za zmáčknutí CT tlačítka má dozorce právo vězně zabít. Pokud stiskem tlačítka vězeň způsobí smrt jiného hráče, jedná se o teamkill.

 10. Box, klec, skleník, či akvárium je menší čtvercový, či obdélníkový prostor na mapě, který je uzavřený a přístupný maximálně ze dvou stran. Zpravidla se nachází v blízkosti cel a je průhledný. Simon může uvést jakýkoli z uvedených názvů, na vzhledu nezáleží.

 11. Lavička, stůl, či kvádr je vyvýšený malý objekt, který je přístupný pouhým výskokem. Simon může uvést jakýkoli z uvedených názvů, na vzhledu nezáleží.

 12. Zadní stěna je zeď, která se nachází naproti vchodu do daného objektu, nebo je jinak logicky vnímána jako zadní.

 13. Poslední přání je odměna pro posledního přeživšího vězně. Vězeň dostane prostřednictvím menu na výběr mezi mnoha druhy duelů s dozorci, nebo volným dnem pro další kolo.

 14. Chat (příkaz say nebo say_team) je aspekt hry, sloužící k písemné komunikaci mezi hráči.

 15. Výhoda je dočasné lepší postavení mezi vězni ve hře. Zpravidla zahrnuje právo na nějakou volbu. Získává se výhrou nějaké atrakce, nebo prostřednictvím první reakce s výhodou. Simon může dát vězni i možnost výběru výhody, ale může dané přání odmítnout a vyzvat k jiné výhodě.

 16. "Pustíte klávesnici a myš." je příkaz, který zakazuje vězňům jakoukoli akci, která je při defaultním nastavení hry vykonávána danou periferií. Standardní periferie jsou pouze klávesnice a myš, proto není třeba zakazovat další věci. Jedná se o jednorázový příkaz, který je zrušen jakýmkoli dalším příkazem souvisejícím s pohybem, který vejde v platnost.

 17. "Kdo se hne, má kill." je příkaz, který zakazuje vězňům jakýkoli pohyb, nebo akci, která s pohybem souvisí. Jedná se o jednorázový příkaz, který je zrušen jakýmkoli dalším příkazem souvisejícím s cestou, který vejde v platnost.

 18. "Přímo a bez zdržování"je dodatek k příkazu, který definuje, že vězeň je povinen daný příkaz splnit v co nejrychlejším čase, který je možný. Pokud se jedná o specifikaci cesty, musí vězni jít po nejkratší možné trajektorii. Pokud simon současně (tedy v jednom příkazu) nebo později nespecifikuje způsob pohybu, musí vězeň k danému cíli cesty doběhnout. Po dosáhnutí cíle cesty jsou vězni povinni respektovat předchozí příkazy a zákazy, které nejsou v rozporu s umístěním cíle cesty.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down

7

Re: Pravidla Jailbreak serveru (+ módy a informace)

EDITLOG

8. 1. 2013 ~K
-  první verze pravidel
-  vytvořeny sekce Pravidla, Hry, Módy

9. 1. 2013 ~K
-  přidán popis reakcí
-  drobné úpravy

13. 1. 2013 ~K
-  na server byla přidána MOTD verze (příkaz /pravidla)

15. 1. 2013 ~K
-  přidán popis několika částí mapy
-  přidána poznámka o "půjdete walkem"

18. 1. 2013 ~K
-  přidáno pravidlo o PP

2. 2. 2013 ~K
-  přidáno upřesnění MFK a HVD

10. 2. 2013 ~K
-  přidán post o příkazech
-  opravení malých nedostatků

4. 3. 2013 ~K
-  upravena definice simona

15. 3. 2013 - renovace pravidel ~K
-  upravena definice začátku hry na simona
-  definováno "špatně dostupné místo"
-  pravidla očíslována a roztříděna do sekcí
-  propojeny popisy módů s pravidly pro módy
-  úprava menších chyb
-  edity posunuty na nejnižší pozici
(-  stále zlobí diakritika v MOTD pravidlech) - snad fixed

31. 3. 2013 ~K
-  vymezen pojem "chat" a možnosti jeho penalizace

4. 4. 2013 ~K
-  Povinnost simona otevřít cely byla změněna na povinnost simona začít udávat rozkazy.

10. 4. 2013 ~K
-  vymezen pojem "Pustíte klávesnici a myš."
-  přidána možnost povolení vstupu do CT zóny
-  upřesněno jednání VD
-  simon nesmí zakázat psaní do chatu.

18. 4. 2013 ~K
-  hráčům byla zákázána interakce s vozidly během módu
-  upřesněna lhůta, do které musí CT pustit VD z cely (30s)

23. 4. 2013 ~K
-  definováno "přímo a bez zdržování"

23. 4. 2013 ~K
-  mírně poupravena definice "přímo a bez zdržování"

10. 5. 2013 ~K
-  z důvodu opakovaných sporných situací byla k příkazům "Pusťte klávesnici a myš.", "Kdo se hne, má kill." a "Přímo a bez zdržování." přidána definice dočasné platnosti daných příkazů. Platnost příkazu "Pusťte klávesnici a myš." vyprší při platnosti jiného příkazu souvisejícího s pohybem, "Kdo se hne, má kill." vyprší při platnosti příkazu souvisejícího s cestou a "Přímo a bez zdržování." při dosažení cíle cesty.

14. 7. 2013 ~K
-  o VD se nyní hráči mohou přihlásit pomocí příkazu /vd. Zneužití se trestá.
-  vědomé falešné přihlášení o VD bude trestáno jako sabotáž hry.
-  vymezen pojem "zadní stěna"
-  definice pojmů je pro přehlednost posunuta na poslední pozici pravidel

19. 7. 2013 ~K
-  při módu je nyní zakázána i interakce s částmi mapy, které poskytují gravitaci nebo podobné výrazné zvýhodnění

4. 9. 2013 ~K
-  je zakázáno hrát reakce na napsání slova rtv a podobných, která zasahují do hry
-  při PP musí mít oba duelanti stejné podmínky pro boj

9. 9. 2013 ~K
-  reakce na rtv a další př. není zakázaná, ale brána jako nesmyslný příkaz

10. 9. 2013 ~K
-  vymezeny pojmy administrátor a jailhunter

24. 9. 2013 ~K
-  přidány chybějící módy (reversed nc, shotgun, koulovačka)

26. 9. 2013 ~K
-  přidáno pravidlo o puštění klávesnice a myši při flashi
-  nová pravidla jsou nyní označena NOVÉ!

10. 10. 2013 ~K
-  (konečně) přidáno pravidlo o povinnosti boxování se při zapnutém režimu Box nebo TK
-  přidáno pravidlo o omezování VD v pohybu
-  nepovolené zabití spoluhráče je považováno za záminku k zabití

8. 12. 2013 ~K
-  zrušena povinnost útoku na spoluhráče při zapnutém boxu. Hráči se boxovat mohou, ale nemusí, pokud simon neupřesní jinak.

Veritas vincit.


„Je mi lito, ze verite pomluvam, ktere o me rozhlasuji byvali admini.“ —Biosek, 2014

Thumbs up Thumbs down